Tento web používá k poskytování a vylepšení služeb soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte.   Souhlasím

Podmínky použití

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Společnost Penny Market s.r.o., IČ: 64945880, se sídlem Radonice, Počernická 257, PSČ 25073, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42812 (dále jen „PENNY“) prohlašuje, že veškeré osobní údaje uživatelů – zákazníků (dále jen „zákazníci“ nebo samostatně též jen „zákazník“) jsou získávány pouze se souhlasem zákazníků. PENNY prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k níže uvedeným účelům. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny či poskytnuty třetí osobě, s výjimkou uvedenou níže. PENNY postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

Podmínky a rozsah zpracovávání osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně zákazníkem PENNY za níže uvedeným účelem, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými předpisy na území České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, jedná se zejména o: jméno, příjmení, adresu, datum narození a/nebo rodné číslo, telefonní číslo, e-mailovou adresu, počet členů domácnosti, podpis příp. biometrický podpis.

Subjekty zpracovávající a přijímající osobní údaje

Správcem zpracovávaných osobních údajů poskytnutých zákazníkem je PENNY. Osobní údaje zákazníků mohou být předávány k dalšímu zpracování společnosti třetí osobě, a to na základě smluvního vztahu PENNY se zpracovatelem.

Účel a doba zpracovávání osobních údajů

Zákazník dává PENNY svůj souhlas ke shromažďování a zpracování svých osobních údajů pro účely zasílání Newsletteru, získání PENNY karty, zřízení uživatelského profilu zákazníka, registrace do zákaznických aplikací PENNY či pro jiné marketingové účely PENNY (zejm. nabízení výrobků a služeb, informací o pořádaných akcích, výrobcích či jiných aktivitách PENNY, příp. jejich smluvních partnerů, nebo pro zasílání obchodních sdělení v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., a to i prostřednictvím třetích stran, telemarketing, SMS), a to až do doby písemného vyjádření zákazníka o nesouhlasu s tímto zpracováním osobních údajů zaslaným na adresu Penny Market s.r.o., Počernická 257, Radonice, PSČ 25073. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména zaslání nesouhlasu prostřednictvím emailu na adresu: info@penny.cz

Poskytnutí souhlasu a jeho odvolání

Zákazník bere na vědomí, že své osobní údaje sdělené PENNY pro shora uvedené účely poskytuje PENNY dobrovolně. Souhlas se zpracováním osobních údajů je PENNY udělován na dobu neurčitou. Zákazník může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv bezplatně odvolat, a to způsobem uvedeným výše.

Prostředky a způsob zpracování osobních údajů

Zákazníky poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě, a to zaměstnanci PENNY nebo zpracovatelem.

Ochrana práv subjektu zpracování osobních údajů

Zákazníci mají právo na přístup k informacím o zpracování svých osobních údajů v souladu s § 12 zákona č. 101/2000 Sb. a PENNY či zpracovatel tak je povinen na základě žádosti zákazníka sdělit informaci o rozsahu, účelu a způsobu zpracování jeho osobních údajů. Zákazník, který zjistí nebo se domnívá, že PENNY nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat PENNY nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby PENNY nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li žádost zákazníka shledána oprávněnou, PENNY nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Pokud by zákazníkovi vznikla v důsledku zpracování osobních údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle občanského zákoníku. PENNY je oprávněn zpracovat pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Je-li to nezbytné, je třeba osobní údaje aktualizovat. Zjistí-li PENNY, že jím zpracované osobní údaje nejsou s ohledem na stanovený účel přesné, provede bez zbytečného odkladu přiměřená opatření, zejména zpracování blokuje a osobní údaje opraví nebo doplní, jinak osobní údaje zlikviduje. O blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů bude PENNY dotčeného zákazníka bez zbytečného odkladu informovat.

Obchodní sdělení

Z odběru obchodních sdělení se zákazník může bezplatně odhlásit, a to úpravou nastavení svého uživatelského profilu nebo může PENNY kontaktovat prostřednictvím emailu zaslaného na email: info@penny.cz nebo zasláním písemného sdělení na adresu: Penny Market s.r.o., Počernická 257, Radonice, PSČ 25073. Pokud si zákazník vytvoří více uživatelských profilů, v rámci kterých uvede stejné kontaktní údaje, nelze z technických důvodů provést odhlášení z odběru obchodních sdělení pro všechny uživatelské profily na základě automatizovaných procesů. V takovém případě je k odhlášení se z odběru obchodních sdělení pro všechny uživatelské profily třeba, aby zákazník kontaktoval PENNY prostřednictvím emailu čí písemně na shora uvedenou adresu.

Podmínky pro užití cookies souborů

PENNY může při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. cookies soubory pro usnadnění poskytování služeb informační společnosti. Zákazníci mají možnost odmítnout ukládání tzv. cookies souborů nebo podobných nástrojů do svých koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení. Rovněž zákazníci mohou tento souhlas odmítnout prostřednictvím individuálního nastavení ukládání souborů cookies na svém koncovém zařízení (povolení jen pro určité weby). PENNY si vyhrazuje právo využívat anonymizovaná data o aktivitě uživatelů webových aplikací ke zlepšování svých služeb.

Informace k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů

PENNY si dovoluje své zákazníky informovat, že případné spory mezi PENNY a zákazníkem – spotřebitelem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě zákazník - spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je v tomto případě Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů lze nalézt na internetové adrese České obchodní inspekce: www.coi.cz.

Podmínky použití internetových stránek PENNY

PENNY výslovně upozorňuje, že nezaručuje správnost, aktuálnost ani úplnost informací uvedených na internetových stránkách www.penny.cz. Informace na těchto stránkách zveřejněné jsou pouze informačního charakteru. Nelze vyloučit technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Pro případ, že budou na internetových stránkách PENNY obsaženy odkazy či reference na internetové stránky, příp. zdroje jiných společností, PENNY tímto nečiní za takové společnosti žádná prohlášení, záruky ani nepřebírá jakékoliv závazky. Odkaz na jiné společnosti či jejich internetové stránky nelze bez dalšího ze strany PENNY považovat za schvalování obsahu či užívání takových internetových stránek a rovněž neznamená podporu těchto společností.

Kontakty

img_3963673 800 202 220
Pracovní dny: 8:00-17:00h
img_3963654 info@penny.cz
img_3963642 Počernická 257, Radonice 250 73
Najít prodejnu