1. home
  2. Informační a reklamační řád

Informace spotřebiteli o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

podaná spotřebiteli ve smyslu ust. § 14 odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“)

Obchodní společnost Penny Market s.r.o., IČO: 64945880, se sídlem Radonice, Počernická 257, PSČ 25073, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 42812 (dále jen „Prodávající“), tímto spotřebitele informuje o tom, že dle Zákona o ochraně spotřebitele má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy uzavřené s Prodávajícím s tím, že subjektem mimosoudního řešení příslušných spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), případně i další subjekty, které k tomu budou pověřeny Ministerstvem průmyslu a obchodu (www.mpo.cz).

 

Předtím, než lze vůbec případný spor předložit subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, je nutné, aby spotřebitel příslušný spor nejprve řešil s Prodávajícím a bylo tak v prvé řadě možné dosáhnout urovnání sporu přímo mezi Prodávajícím a spotřebitelem.


Podmínky a pravidla pro postup mimosoudního řešení spotřebitelského sporu vyplývají z příslušných ustanovení Zákona o ochraně spotřebitele s tím, že mimosoudní řešení se zahajuje vždy jen na návrh spotřebitele a kdy meritorním výsledkem takového mimosoudního řešení může být dohoda stran sporu o vyřešení sporu, nikoli jednostranné uložení jakékoli povinnosti Prodávajícímu proti jeho vůli.


Uplatnění postupu v podobě mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je právem
spotřebitele, nikoli jeho povinností. Zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu
přitom není jakkoli dotčeno právo spotřebitele ani Prodávajícího domáhat se ochrany práv a
oprávněných zájmů soudní cestou.

Reklamační řád společnosti Penny Market s. r. o

Tento reklamační řád byl vypracován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vše v platném znění, a vztahuje se na zboží zakoupené kupujícími – spotřebiteli – v provozovnách obchodní společnosti Penny Market s.r.o. se sídlem Počernická 257, 250 73 Radonice, IČO: 64945880, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 42812 (dále též „prodávající“ či „Penny Market s.r.o.“). Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s tímto reklamačním řádem.Článek I
Reklamace a její uplatnění

1.      Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, za kterou prodávající kupujícímu odpovídá, může kupující uplatnit u prodávajícího své právo z vady prodaného zboží, a to v souladu s tímto reklamačním řádem a příslušnými právními předpisy.

2.      Reklamací se pro účely tohoto reklamačního řádu rozumí ze strany kupujícího uplatnění práva z vady prodaného zboží.

3.      Pro správné posouzení reklamace je nutné, aby reklamované zboží bylo čisté, kompletní a v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

4.      Kupující uplatňuje reklamaci u vedoucího nebo zástupce vedoucího provozovny prodávajícího (dále jen „kompetentní osoba“), přičemž v provozovně musí být po celou provozní dobu kompetentní osoba přítomna. Kupující uplatňuje reklamaci případně i v sídle prodávajícího.

5.      Má-li se však jednat o opravu zboží a k této je určena jiná osoba, která je v místě provozovny prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující reklamaci u osoby určené k provedení opravy.

6.      Zakoupení reklamovaného zboží u prodávajícího prokazuje kupující zejména prodejním dokladem vystaveným ze strany prodávajícího či jiným způsobem, kterým kupující prokáže koupi zboží a datum koupě zboží u prodávajícího.


Článek II
Průběh vyřízení reklamace

1.      Při uplatnění reklamace vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace (tzv. reklamační list).

2.      Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po marném uplynutí lhůty dle předchozí věty může kupující od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

3.      Nebude-li reklamace vyřízena na místě při jejím uplatnění, bude o vyřízení reklamace prodávající kupujícího informovat zpravidla e-mailem či textovou zprávou SMS, případně jiným vhodným způsobem.

4.      Při vyřízení reklamace prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Vyřízením reklamace se rozumí ukončení příslušné reklamace ze strany prodávajícího.

5.      Nepřevezme-li kupující zboží v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti zboží po opravě (či výměně) převzít, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění, a to ve výši obvyklé. Tím není dotčeno právo prodávajícího ke svépomocnému prodeji zboží na účet kupujícího. Před takovým prodejem prodávající kupujícího informuje a poskytne mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

6.      V případě, že jde o oprávněnou reklamaci, má kupující též právo na náhradu nákladů účelně vynaložených na uplatnění reklamace. Právo je třeba uplatnit nejpozději do 1 měsíce po uplynutí doby, ve které jinak lze uplatnit samotnou reklamaci.

Článek III
Jakost při převzetí a práva z vadného plnění

1.      V rámci tzv. jakosti při převzetí odpovídá prodávající ze zákona kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména tak prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží: i) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem, ii) je vhodné k účelu, pro který jej kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a iii) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci. Prodávající dále odpovídá kupujícímu za to, že vedle ujednaných vlastností: i) je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, nejsou-li technické normy, ii) zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, iii) je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a iv) zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

2.      Projeví-li se vada v průběhu 1 roku od převzetí, má se vyvratitelným způsobem za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

3.      Zvláštní případy vad mohou plynout z prodeje zboží s digitálními vlastnostmi.

4.      Vadou zboží zejména není jeho opotřebení způsobené jeho obvyklým užíváním (nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání), případně stav způsobený nesprávným používáním zboží.

5.      Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží zejména v případě, kdy: i) vadu zboží kupující sám způsobil, ii) se jedná o vadu, kterou musel kupující s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy, iii) marně uplynula doba pro vytknutí vady, iv) pro příslušnou vadu byla poskytnuta sleva z ceny zboží, v) byla porušena ochranná plomba zboží, vi) vada byla způsobena neodborným zásahem do zboží nebo vii) vada zboží byla způsobena vnější událostí.

6.      Kupující může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době 2 let od převzetí. V případě prodeje zboží s digitálními vlastnostmi, kdy mají být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po dobu delší, může kupující vytknout vadu i v této delší době. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytknutí vad neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat. Při prodeji použitého zboží mohou strany dohodou zkrátit dobu pro vytknutí vad až na 1 rok.

7.      Vady potravinářského zboží, které se rychle kazí, musí kupující reklamovat neprodleně po zjištění vady, zpravidla nejpozději následující den po koupi, avšak vždy v době, po kterou lze věc použít. Vady potravinářského zboží, u něhož je uvedeno datum použitelnosti nebo datum minimální trvanlivosti, lze reklamovat nejpozději v poslední den takto uvedeného data.

8.      Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí v souladu s právními předpisy. Prodávající může odmítnout odstranění vady, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné, zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

9.      Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy v případech stanovených právním předpisem, a to zejména v případech, kdy prodávající odmítl vadu odstranit, neodstranil ji v přiměřené době, vada se projeví opakovaně, vada je podstatným porušením smlouvy nebo je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

10.    Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná. Má se vyvratitelným způsobem za to, že vada není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu kupující prokáže, že zboží odeslal.


Článek IV
Záruka za jakost

1.      Záruka za jakost vzniká prohlášením poskytovatele záruky/prodávajícího, že kupujícího uspokojí nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění, zejména tím, že mu vrátí kupní cenu, vymění zboží nebo jej opraví, nebude-li mít zboží vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce. Záruka za jakost vznikne i prohlášením učiněným v reklamě dostupné nejpozději v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Je-li obsah záruky obsažený v jiném prohlášení o záruce pro kupujícího méně příznivý než obsah záruky učiněné v reklamě, má přednost obsah uvedený v reklamě, ledaže byl před uzavřením smlouvy dodatečně upraven stejným nebo srovnatelným způsobem, jakým byla reklama učiněna.

2.      Zaručí-li se poskytovatel záruky/prodávající, že si zboží po určitou dobu při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost, platí, že má kupující ze záruky alespoň právo na dodání nového zboží bez vad nebo na opravu zboží. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu zboží.

3.      Záruční doba běží od převzetí zboží kupujícím. Vadu zboží krytou zárukou musí kupující vytknout poskytovateli záruky/prodávajícímu ve lhůtě určené délkou záruční doby.

4.      Je-li poskytována záruka za jakost, vydá poskytovatel záruky/prodávající kupujícímu nejpozději při převzetí zboží potvrzení o záruce za jakost (záruční list) v textové podobě. Záruční list přitom obsahuje: i) údaj, že má kupující ze zákona právo vůči prodávajícímu na bezplatnou nápravu a že toto právo není zárukou za jakost dotčeno, a ii) označení zboží, na něž se záruka vztahuje, obsah záruky, jméno a bydliště nebo sídlo poskytovatele záruky, postup k uplatnění práv ze záruky a podmínky záruky.

5.      Kupující nemá právo ze záruky zejména v případě, kdy: i) vadu zboží způsobila po jeho převzetí kupujícím vnější událost, ii) se jedná o vadu způsobenou nesprávným používáním zboží nebo iii) jde obdobně o některý z případů ve smyslu tohoto reklamačního řádu, při kterých kupujícímu nenáleží právo z vadného plnění.


Článek V
Zpracování osobních údajů

Informace o kupujících prodávající zpracovává v souladu s platnými právními předpisy, zejména nařízením (EU) č. 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.


Článek VI
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má kupující právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy uzavřené s prodávajícím. Subjektem pro řešení takového sporu je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), případně i další subjekty k tomu pověřené Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (www.mpo.cz). Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů lze nalézt též na internetových stránkách prodávajícího (www.penny.cz).


Článek VII
Závěrečná ustanovení

1.      Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího lze ujednat odchylně od tohoto reklamačního řádu jejich vzájemnou dohodou. Pro otázky neupravené tímto reklamačním řádem se uplatní úprava daná příslušnými právními předpisy. V případě rozporu tohoto reklamačního řádu s donucující úpravou příslušných právních předpisů se uplatní takto dotčená úprava příslušných právních předpisů.

2.      Tento reklamační řád společnosti Penny Market s.r.o. nahrazuje veškerá jeho předchozí znění.


Penny Market s.r.o., Počernická 257, 250 73 Radonice

IČO: 64945880, DIČ: CZ64945880

zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze ze dne 25. ledna 1996, sp. zn. C 42812

verze 1/2023

Informace k akčním produktům na webu penny.cz

Chyby v tisku vyhrazeny. Ceny uvedené v letáku jsou v Kč. Ceny jsou bez dekorace. Mohou být použity ilustrační fotografie. Vyhrazujeme si právo změn v balení a variantě nabízeného zboží. Pokud v dusledku nečekaně vysoké poptávky dojde k nedostatku určitého zboží, omlouváme se Vám a děkujeme za pochopení. Odběr možný jen v obvyklém množství (tj. max. 6 ks na osobu a den, trvanlivé mléko max. 24 ks na osobu a den, lahvové pivo max. 40 ks na osobu a den, není-li uvedeno jinak).

*Takto oznacené produkty nenáleží do stálého sortimentu, mohou být tedy dodány na príslušné prodejny v menším množství, a z toho duvodu jedinecná nabídka na toto zboží platí pouze první den uvedeného období akce.

Tento dokument není nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) ani výzvou k podávání nabídek. Jde o dokument určený pouze k marketingovým a  propagacním účelům. Vzhledem k faktu, že společnost Penny Market s. r. o. pravidelně provádí kontrolu na přítomnost reziduí používaných chemických látek pri pěstování ovoce a zeleniny, shledává občanské sdružení Zdravá potravina, z. s., (Fér potravina) tyto produkty jako nezávadné.