1. home
  2. Informační a reklamační řád

Informace spotřebiteli o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

podaná spotřebiteli ve smyslu ust. § 14 odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“)

Obchodní společnost Penny Market s.r.o., IČO: 64945880, se sídlem Radonice, Počernická 257, PSČ 25073, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 42812 (dále jen „Prodávající“), tímto spotřebitele informuje o tom, že dle Zákona o ochraně spotřebitele má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy uzavřené s Prodávajícím s tím, že subjektem mimosoudního řešení příslušných spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), případně i další subjekty, které k tomu budou pověřeny Ministerstvem průmyslu a obchodu (www.mpo.cz).

 

Předtím, než lze vůbec případný spor předložit subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, je nutné, aby spotřebitel příslušný spor nejprve řešil s Prodávajícím a bylo tak v prvé řadě možné dosáhnout urovnání sporu přímo mezi Prodávajícím a spotřebitelem.


Podmínky a pravidla pro postup mimosoudního řešení spotřebitelského sporu vyplývají z příslušných ustanovení Zákona o ochraně spotřebitele s tím, že mimosoudní řešení se zahajuje vždy jen na návrh spotřebitele a kdy meritorním výsledkem takového mimosoudního řešení může být dohoda stran sporu o vyřešení sporu, nikoli jednostranné uložení jakékoli povinnosti Prodávajícímu proti jeho vůli.


Uplatnění postupu v podobě mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je právem
spotřebitele, nikoli jeho povinností. Zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu
přitom není jakkoli dotčeno právo spotřebitele ani Prodávajícího domáhat se ochrany práv a
oprávněných zájmů soudní cestou.

Reklamační řád společnosti Penny Market s. r. o

Tento reklamační řád byl vypracován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vše v účinném znění a vztahuje se na zboží zakoupené kupujícími v provozovnách obchodní společnosti Penny Market s.r.o., se sídlem Počernická 257, 250 73 Radonice, IČ: 64945880, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42812 (dále jen „Prodávající“ či „Penny Market s.r.o.“). Kupující převzetím zboží od Prodávajícího souhlasí s tímto reklamačním řádem.


Článek I
Právo na uplatnění reklamace

1. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, za kterou odpovídá Prodávající dle podmínek tohoto reklamačního řádu a platných právních předpisů, může kupující uplatnit své právo z vadného plnění, neboli též právo z vady, a to v souladu s tímto reklamačním řádem; uplatněním takového práva kupujícího se rozumí reklamace zboží. Pro správné posouzení reklamace je nutné, aby reklamované zboží bylo čisté, kompletní a v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami.

2. Kupující je povinen při používání zboží dodržovat kromě obecně známých pravidel také podmínky stanovené pro používání zboží v záručním listě nebo v návodu na používání, užívat a ošetřovat zboží v souladu s jeho přirozenou životností a dále nesmí porušit plomby, pokud je zboží zaplombováno.


Článek II
Místo uplatnění reklamace

1. Kupující uplatňuje reklamaci u vedoucího nebo zástupce vedoucího provozovny Prodávajícího (dále jen „kompetentní osoba“), případně i v sídle Prodávajícího. V provozovně musí být po celou provozní dobu kompetentní osoba přítomna.

2. Je-li v písemném potvrzení o povinnostech Prodávajícího z vadného plnění uvedena jiná osoba rčená k provedení opravy, která je v místě provozovny Prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u osoby určené k provedení opravy.

3. Nákup reklamovaného zboží prokazuje kupující prodejním dokladem o koupi takového zboží, záručním listem, byl-li na zboží vystaven, případně jiným způsobem, kterým kupující identifikuje reklamované zboží a prokáže datum koupě zboží u Prodávajícího.

 

Článek III

Odpovědnost prodávajícího

1. Při prodeji zboží zákazníkům Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady (tzv. jakost při převzetí). V rámci jakosti při převzetí Prodávající zejména odpovídá zákazníkovi za to, že prodávaná věc v době, kdy zákazník věc převzal i) má vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, ii) se hodí k účelu, pro který její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, iii) odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, iv) je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a v) vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se vyvratitelným způsobem za to, že věc byla vadná již při převzetí.

3. Odpovědnost Prodávajícího se nevztahuje na:

a) vadu zboží, kterou kupující způsobil sám;

b) případy, kdy kupující před převzetím zboží o vadě zboží věděl;

c) reklamaci kupujícího, která odporuje povaze zboží, zejména z důvodu uplynutí doby životnosti zboží či jeho spotřebování;

d) vadu, pro kterou byla poskytnuta sleva z ceny zboží;

e) opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo na jeho nesprávné či nadměrné používání nebo na dobu po uplynutí doby životnosti zboží;

f) vadu u použitého zboží odpovídající míře používání nebo opotřebení zboží, kterou takové zboží mělo při převzetí kupujícím;

g) vadu spojenou s porušením ochranné plomby na zboží;

h) vadu způsobenou zásahem neoprávněné osoby na zboží nebo jeho součásti;

i) vadu, která byla způsobena na zboží vnější událostí mimo dosah Prodávajícího.

 

4. Reklamuje-li kupující vady zboží, je kompetentní osoba povinna reklamaci řádně prověřit a rozhodnout o ní ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů od uplatnění reklamace. Do  této třídenní lhůty k rozhodnutí o reklamaci se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Kompetentní osoba může dohodnout s kupujícím jinou lhůtu, zvláště když vyřízení reklamace vyžaduje odborné posouzení. Při uplatnění reklamace je kompetentní osoba Prodávajícího povinna kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.

5. Pokud není kupující spokojen s postupem při vyřizování reklamace, přivolá kompetentní osoba, která vyřizuje reklamaci, příslušného nadřízeného (je-li tento k dispozici), který znovu celou situaci posoudí a najde přijatelné řešení. Při vyřízení reklamace je potom kompetentní osoba povinna dále vydat kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně vydá písemné odůvodnění zamítnutí reklamace; vyřízením reklamace se přitom rozumí ukončení příslušné reklamace kupujícího.

6. O vyřízení reklamace (nebude-li toto provedeno na místě při uplatnění reklamace) bude Prodávající kupujícího informovat, a to zpravidla e-mailem, textovou zprávou SMS, případně jiným vhodným způsobem.


Článek IV

Doba pro uplatnění práv z vady zboží a záruka za jakost zboží

1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady zboží, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží. Běh této doby se přitom staví v případě oprávněné reklamace, a to po dobu opravy reklamovaného zboží či jeho výměny (není-li možná výměna přímo v provozovně). V případě výměny zboží po jeho reklamaci běží doba pro uplatnění práv z vad zboží znovu ode dne, kdy je kupující povinen si vyměněné zboží převzít.

2. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě na zboží uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se pro odpovědnost Prodávajícího za vady zboží ustanovení Občanského zákoníku o záruce za jakost. Prodávající se v takovém případě především zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka může přitom být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Záruka může být rovněž mezi Prodávajícím a kupujícím sjednána. Vyřídí-li se reklamace kupujícího opravou a platí-li na zboží záruční doba ze záruky za jakost zboží, prodlužuje se záruční doba o dobu od uplatnění reklamace do dne, kdy je kupující povinen po skončení opravy si zboží převzít. Vyřídí-li se reklamace kupujícího výměnou vadného zboží za bezvadné a platí-li na zboží záruční doba ze záruky za jakost zboží, plyne pro nové zboží záruční doba znovu ode dne, kdy je kupující povinen si vyměněné zboží převzít.

3. Při koupi zboží kupujícím je Prodávající povinen na žádost kupujícího potvrdit kupujícímu, v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají povinnosti Prodávajícího v případě vadného plnění; v tomto potvrzení o povinnostech Prodávajícího z vadného plnění se uvede název Prodávajícího, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění totožnosti Prodávajícího. Umožňuje-li to povaha věci, postačí namísto takového potvrzení vydat kupujícímu doklad o koupi zboží, který bude obsahovat uvedené údaje. Prodávající má přitom z vadného plnění povinnosti vždy nejméně v tom rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.

4. Vady potravinářského zboží, které se rychle kazí, musí kupující reklamovat neprodleně po zjištění vady, zpravidla nejpozději následující den po koupi, avšak vždy v době, po kterou lze věc použít. Vady potravinářského zboží, u něhož je uvedeno datum použitelnosti nebo datum minimální trvanlivosti, musí kupující reklamovat nejpozději v den odpovídající datu použitelnosti nebo minimální trvanlivosti.

5. Není-li reklamace ze strany kupujícího uplatněna v době pro uplatnění práva z vady zboží, případně v záruční době, jestliže tato se na zboží vztahovala, je Prodávající oprávněn namítnout opožděnou reklamaci a jeho povinnosti z odpovědnosti za vadu zboží zanikají.

 

Článek V

Práva (a povinnosti) kupujícího

1.Při vadě zboží má kupující právo požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; pokud se ale vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu této součásti. V případě, že není možné dodat novou věc bez vad, případně nelze provést výměnu vadné součásti věci, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny za současného vrácení předmětného zboží. Je-li uplatnění výše uvedených práv kupujícího neúměrné vzhledem k povaze vady (zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

2. Kupující má právo na dodání nové věci, nebo na výměnu součásti věci i v případě odstranitelné vady, pokud kupující nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující rovněž právo od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny za současného vrácení předmětného zboží.

3. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu součásti věci nebo opravu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Na přiměřenou slevu z kupní ceny má kupující právo i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

4. Má-li zboží vadu, za kterou je Prodávající odpovědný, a jedná-li se současně o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

5. Kupující přitom není oprávněn bez souhlasu Prodávajícího dodatečně měnit požadovaný způsob vyřízení reklamace. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena. V případě, že kupující takovou součinnost Prodávajícímu neposkytne, je Prodávající oprávněn k náhradě obvyklého skladného nebo k prodeji zboží na účet kupujícího; před tímto je Prodávající povinen kupujícího předem informovat a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k nápravě.

6. V případě, že jde o oprávněnou reklamaci, má kupující právo na úhradu nutných nákladů spojených s reklamací, kterými se přitom rozumí náklady nejmenší možné.

 

Článek VI

Reklamace použitého zboží

U použitého zboží je kupující oprávněn uplatnit práva z vadného plnění pro vadu, která se vyskytla u zboží v době 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Tato doba může být dohodou Prodávajícího a kupujícího zkrácena na 12 měsíců; takové zkrácení vyznačí Prodávající vhodným způsobem zejména na prodejním dokladu.

 

Článek VII

Zpracování osobních údajů

Informace o kupujících Prodávající zpracovává v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Článek VIII

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Prodávající informuje kupujícího o tom, že dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy uzavřené s Prodávajícím s tím, že subjektem mimosoudního řešení příslušných spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), případně i další subjekty, které k tomu budou pověřeny Ministerstvem průmyslu a obchodu (www.mpo.cz). Bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů lze nalézt na internetových stránkách Prodávajícího (www.penny.cz).

 

Článek IX

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád společnosti Penny Market s.r.o. nahrazuje veškerá předchozí znění reklamačního řádu společnosti Penny Market s.r.o.

 

Penny Market s.r.o., Radonice 257, 250 73 Radonice

IČO : 649 458 80 DIČ: CZ 649 458 80

Zápis do obch. Rejstříku proveden 25. ledna 1996 a veden Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 42812 verze 3/ 2016

Informace k akčním produktům na webu penny.cz

Chyby v tisku vyhrazeny. Ceny uvedené v letáku jsou v Kč. Ceny jsou bez dekorace. Mohou být použity ilustrační fotografie. Vyhrazujeme si právo změn v balení a variantě nabízeného zboží. Pokud v dusledku nečekaně vysoké poptávky dojde k nedostatku určitého zboží, omlouváme se Vám a děkujeme za pochopení. Odběr možný jen v obvyklém množství (tj. max. 6 ks na osobu a den, trvanlivé mléko max. 24 ks na osobu a den, lahvové pivo max. 40 ks na osobu a den, není-li uvedeno jinak).

*Takto oznacené produkty nenáleží do stálého sortimentu, mohou být tedy dodány na príslušné prodejny v menším množství, a z toho duvodu jedinecná nabídka na toto zboží platí pouze první den uvedeného období akce.

Tento dokument není nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) ani výzvou k podávání nabídek. Jde o dokument určený pouze k marketingovým a  propagacním účelům. Vzhledem k faktu, že společnost Penny Market s. r. o. pravidelně provádí kontrolu na přítomnost reziduí používaných chemických látek pri pěstování ovoce a zeleniny, shledává občanské sdružení Zdravá potravina, z. s., (Fér potravina) tyto produkty jako nezávadné.