1. home
  2. Ochrana osobních údajů - kamerový systém

POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S PROVOZOVÁNÍM KAMEROVÉHO SYSTÉMU1.    Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá, a proto bychom Vás rádi informovali o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje v souvislosti s monitoringem našich obchodních jednotek (areál a budovy centrálních skladů a prodejny) a jaká práva Vám v této souvislosti náleží.

2.    Správcem Vašich osobních údajů podle čl. 4 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, (dále jen „GDPR”) je:

Penny Market s.r.o.

IČO: 64945880

se sídlem Radonice, Počernická 257, PSČ 250 73

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 42812

e-mail: ochranadat@penny.cz

3.    Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese:

Dr. Karsten Kinast

Hohenzollernring 54

D-50672 Köln

e-mail: dpo@penny.cz

4.    Osobními údaji se rozumí veškeré informace o Vaší osobě, na základě kterých Vás lze identifikovat. Zpracováním se pak rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo jejich soubory. Detailní definice těchto i jiných důležitých pojmů naleznete v čl. 4 GDPR.

5.    Účel zpracování osobních údajů

V souladu s příslušnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů používáme bezpečnostní kamery se záznamem, jejichž prostřednictvím monitorujeme vymezené, viditelně označené prostory za účelem:

•      ochrany majetku před protiprávním jednáním, odhalování trestných činů a přestupků,

•      ochrany majetku a zdraví zákazníků, zaměstnanců, návštěvníků, obchodních partnerů a jejich zaměstnanců,

•      monitoringu pohybu zboží pro účely zajištění jeho bezpečnosti a prevence hrozeb a udržení standardu kvality poskytovaných služeb.

6.    Právní důvod zpracování osobních údajů

Právním důvodem pro zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tj. oprávněný zájem na splnění výše uvedených účelů. Dle GDPR máte jako subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování.

7.    Uchování záznamu

Záznamy uchováváme nejdéle po dobu nezbytně nutnou pro ochranu oprávněných zájmů, a to v řádu několika dní, nejdéle však po dobu 16 dní (pokud neexistuje zákonný důvod na uchování konkrétního záznamu).

8.    Způsob zpracování osobních údajů

Při používání kamerového systému, které je viditelně označeno informační tabulkou s piktogramem kamery, dochází k zaznamenávání obrazu, nikoli zvuku. Monitorovací zařízení jsou chráněna před přístupem neoprávněných osob, před zničením či zneužitím celého systému nebo záznamů.

9.    Příjemci a kategorie příjemců osobních údajů

K ovládání kamerového systému a přístupu k záznamům jsou oprávněny pouze pověřené osoby s tím, že záznam bude v případě incidentu předložen pouze příslušným orgánům činným v trestním řízení (nestanoví-li či neumožní-li příslušné právní předpisy jinak), případně v rámci pojistné události pojišťovně apod. Omezený přístup mohou získat v rámci technické podpory externí dodavatelé IT služeb. Veškeré osoby, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

10.  Práva související se zpracováním osobních údajů dle čl. 13 a 14 nařízení

Tato práva se vztahují pouze k Vašim osobním údajům. Pokud by na kamerových záznamech byly zachyceny i jiné subjekty údajů, nemůžeme Vám je jako správci osobních údajů poskytnout, mazat, upravovat, opravovat, kopírovat či jinak přenášet.

Právo na přístup

Máte právo získat informace, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a získat přístup k těmto osobním informacím. Informace budou poskytnuty elektronicky ve strojově čitelném formátu.

Právo na opravu

Máte právo požadovat opravu špatných nebo doplnění neúplných údajů. Pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje u správce nejsou aktuální nebo jsou neúplné, informujte nás prosím.

Právo na přenositelnost

Máte právo, aby správce předal Vaše údaje jinému správci, a to automatizovaně, ve strukturovaném strojově čitelném formátu. Je-li to technicky proveditelné, proběhne předání přímo druhému správci. V opačném případě budou Vaše údaje pro předání doručeny Vám.

Právo na omezení zpracování

Máte právo, aby správce bez odkladu omezil zpracovávání Vašich údajů. V takovém případě zůstanou údaje u správce uloženy do doby, než pomine účel jejich zpracování.

Právo na výmaz

Máte právo, aby správce vymazal Vaše údaje bez zbytečného odkladu, pokud již pominul účel, pro který byly osobní údaje zpracovány.

Právo vznést námitku

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich údajů, a to jakoukoliv formou na kontaktní údaje správce.

Právo podat stížnost u dozorového orgánu

Máte právo kdykoliv podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz), a to ohledně činnosti správce nebo příjemce Vašich osobních údajů.

Při zpracování kamerových záznamů nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.