1. home
  2. Provozní řád

Provozní řád1       Obecná ustanovení

1.1    Tento provozní řád se vztahuje na veškeré maloobchodní prodejny provozované společností Penny Market s.r.o. se sídlem Počernická 257, 250 73 Radonice, IČO: 64945880, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 42812, (dále jen „společnost“) s převážně potravinářským a drogistickým zbožím (dále jen „prodejny“ a jednotlivě také jen „prodejna“).


2       Vstup do prodejny

2.1    Prodejna je přístupná veřejnosti v souladu s českými právními předpisy a otevíracími hodinami, které určuje společnost.

2.2    Zákazníci jsou povinni dodržovat pokyny zaměstnanců prodejny a ostrahy prodejny v souvislosti se vstupem do prodejny, včetně dodržování aktuálně platných povinností stanovených příslušnými právními předpisy (např. nošení roušek, dezinfekce rukou atd.).


3       Povinnosti zákazníků v prodejně

3.1    Zákazníci jsou povinni opouštět prodejní plochu pouze přes pokladny vyjma nouzových východů v případě evakuace.

3.2    Zákazníci jsou povinni vyložit veškeré zboží na pokladní pás a umožnit zaměstnancům prodejny jeho namarkování za účelem platby nákupu zákazníkem.

3.3    Při použití samoobslužných pokladen mají zákazníci povinnost namarkovat veškeré zakoupené zboží a zadat správné počty jednotlivých kusů.

3.4    Zákazníci jsou povinni odebrat a uschovat účtenku pro případnou kontrolu markování zboží dle čl. 3.2 a 3.3 tohoto provozního řádu.

3.5    Zákazníci musí k nákupu využít nákupních vozíků nebo nákupních košíků určených společností k použití při nákupu, aby bylo zboží, které zákazníci odeberou z regálu, po celou dobu viditelné, než bude zaplaceno. Pokud bude zboží, které zákazník odebere z regálů nebo jiných míst v prodejně určených k prodeji zboží, uschováno v zavazadlech, taškách, kabelkách zákazníka či jiných prostorech zákazníka, zákazník může být požádán o kontrolu těchto zavazadel, tašek, kabelek či jiných prostor (a to i po zaplacení).


4       Kontrola zavazadel a jiných prostor

Zaměstnanci prodejny a ostraha prodejny mají právo požádat zákazníka o nahlédnutí do obsahu jeho zavazadel, tašek, kabelek či jiných prostor, a to za účelem kontroly zakoupeného zboží a dodržování pravidel provozního řádu.


5       Bezpečnost a dodržování zákonů

5.1    Zákazníci jsou povinni dodržovat platné zákony a jiné právní předpisy včetně zákona o ochraně spotřebitele, zákona o odpadech a zákona o ochraně životního prostředí.

5.2    Zákazníci jsou povinni respektovat bezpečnostní opatření stanovená prodejnou, provozovatelem, zaměstnanci prodejny a ostrahou prodejny, jakož i dodržovat pokyny zaměstnanců prodejny a ostrahy prodejny týkající se jejich vlastní bezpečnosti a bezpečnosti ostatních zákazníků.

5.3    Zákazníkům se zakazuje:

          5.3.1 Konzumovat zboží a/nebo otevírat balení zboží před jeho zaplacením.

          5.3.2 Chovat se způsobem narušujícím kulturu nakupování a/nebo rušícím ostatní zákazníky při nákupu.

          5.3.3 Chovat se násilným způsobem, používat neslušné výrazy a gesta nebo výrazy či jakékoliv jiné projevy hanobící rasu, náboženství nebo etnikum, případně jinou chráněnou charakteristiku ve smyslu antidiskriminačního zákona, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení pořádku, výtržnostem, spáchání trestného činu, popřípadě by se mohly dotknout ostatních osob nacházejících se v prostorách prodejny.

          5.3.4 Fyzicky, ústně či jinak vyhrožovat jakékoliv osobě, vyvolávat rvačky, plivat, obtěžovat ostatní hlukem, pachem, nadměrně hlasitým chováním nebo osobní blízkostí, sledovat jiné zákazníky, návštěvníky, zaměstnance či jiné osoby nebo používat slovní narážky či gesta s výrazným sexuálním podtextem. Rovněž není dovoleno jakékoliv jiné chování vyvolávající výtržnosti a ohrožující či omezující ostatní osoby vyskytující se v prostorách prodejny.

          5.3.5 Fotografovat, natáčet video nebo pořizovat jakékoliv záznamy na mobilní telefony, kamery, fotoaparáty a další podobná zařízení, a to jak otevřeně, tak skrytě, pokud to nebylo předem písemně povoleno vedením společnosti (kontakt: info@penny.cz).

          5.3.6 Požadovat po zaměstnancích společnosti podání jakýchkoliv informací za účelem pořizování materiálů pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství nebo jakékoliv jiné vědecké, umělecké, či jiné obdobné účely, pokud to nebylo předem písemně schváleno vedením společnosti (kontakt: info@penny.cz).

          5.3.7 Vstupovat do prodejny s dopravními prostředky (koloběžka, kolo apod.) s výjimkou pomůcek hendikepovaných osob a osob s dětskými kočárky, dále je zakázáno běhat, jezdit na kolečkových bruslích, skateboardech, hoverboardech (gyroboardech, kolonožkách, onewheelech) nebo jiných zařízeních obdobného charakteru bez předchozího schválení vedením společnosti (kontakt: info@penny.cz). Dále je zakázána jízda osob na/v nákupních vozících s výjimkou řádného využití dětské sedačky, je-li součástí nákupního vozíku.

          5.3.8 Bránit volnému průchodu a pohybu zákazníků nebo bránit výhledu zákazníků na jakékoliv vystavené zboží nebo v přístupu k takovému zboží a blokovat vchody, východy, nouzové východy a únikové cesty.

          5.3.9 Shromažďovat se za účelem rušení veřejného klidu a pořádku nebo páchání jakýchkoliv protiprávních činů.

          5.3.10       Odhazovat odpadky mimo stanovené odpadkové nádoby, vytvářet skládky odpadu, narušovat pořádek a čistotu, zejména vybíráním kontejnerů a popelnic s odpadem.

          5.3.11       Vytahovat předměty z nádob nebo košů na odpadky.

          5.3.12       Znehodnocovat, poškozovat nebo jakkoliv ničit majetek, který je součástí prodejen, je v prodejnách umístěn nebo se nachází v dalších prostorách společnosti.

          5.3.13       S výjimkou k tomu oprávněných osob jakkoliv manipulovat s vybavením, technologiemi, nadměrně objemným či těžkým zbožím, užívat žebříky, plošiny, schůdky, úklidové vozíky, paletové vozíky a další věci určené k úklidu, údržbě, zásobování či stavebním úpravám, lézt na regály a další zařízení umístěné v prodejnách a v prostorách užívaných a spravovaných společností.

          5.3.14       S výjimkou k tomu oprávněných osob vstupovat na mokré či jinak znečištěné plochy, vstupovat na plochy v okolí realizace stavební úpravy nebo opravy či úpravy vybavení nebo technologií, vstupovat na zjevně poškozené nebo nestabilní plochy, a to v prodejnách a v prostorách užívaných a spravovaných společností a vně takových prostor.

          5.3.15       Kontaminovat vystavené nebalené zboží jakoukoliv látkou nebo věcí.

          5.3.16       S výjimkou k tomu oprávněných osob přemisťovat zboží, přemisťovat a odebírat cenovky, vkládat cokoliv k vystavenému zboží bez schválení společností.

          5.3.17       Psát, stříkat sprejem, škrábat nebo jinak vytvářet tzv. graffiti na majetku, který je součástí prodejen, který je v prodejnách umístěn nebo se nachází v dalších prostorách spravovaných společností.

          5.3.18       Provádět obchodní a neobchodní aktivity bez předchozího písemného souhlasu společnosti.

          5.3.19       Dožadovat se peněz nebo jiných příspěvků či darů nebo rozdávat či umisťovat jakýkoliv obchodní, inzertní či propagační materiál a nabízet vzorky zboží, které se prodává, je k dostání nebo které lze získat výměnou za finanční dar či příspěvek, pokud k tomu nebylo vydáno předchozí písemné povolení společnosti.

          5.3.20       Nebýt dostatečně oblečen nebo být oblečen způsobem, který by urážel veřejnost, vstupovat ve znečištěném oděvu či obuvi a s jinak znečištěným zevnějškem, umisťovat do nákupních vozíků nebo košíků znečištěné nebo odcizené věci.

          5.3.21       Konzumovat nebo jinak užívat jakékoliv zboží s výjimkou k tomu určených prostor.

          5.3.22       Konzumovat alkohol, užívat omamné a psychotropní látky nebo být pod vlivem alkoholu či omamných a psychotropních látek či vnášet toxické, omamné, psychotropní, jedovaté, znečišťující, zapáchající či nebezpečné látky do prodejny. Konzumace alkoholu je možná pouze v rámci propagačních či jiných obchodních akcí a pouze po předchozím schválení ze strany společnosti.

          5.3.23       Kouřit (včetně použití elektronických cigaret a jiných elektronických zařízení pro spalování či zahřívání tabáku nebo jiných látek) mimo místa k tomu vyhrazená a používat otevřený oheň kromě případů předem písemně schválených ze strany společnosti.

          5.3.24       Poškozovat jakékoliv bezpečnostní zařízení nebo věcné prostředky požární ochrany a požárněbezpečnostní zařízení s výjimkou řádného užití, jakkoliv manipulovat s výše uvedenými zařízeními a prostředky.

          5.3.25       Sedět s výjimkou míst k tomu určených, dále klečet na zemi, ležet nebo spát.

          5.3.26       Provozovat podomní prodej, vylepovat a rozdávat letáky, pořádat ankety, podpisové a petiční akce, prodávat losy, provozovat a hrát jakékoliv hry (pokud jejich provozovatelem není společnost), hudební produkce, pouštět hudbu nebo jinou zvukovou produkci nebo jiným způsobem obtěžovat hlukem ostatní osoby atp. bez předchozího písemného souhlasu společnosti.

          5.3.27       Využívat Wi-Fi síť společnosti nad obvyklý rámec (stahování velkého objemu dat, streamování dat apod.).

          5.3.28       Pořádat demonstrace, happeningy či setkání v prodejně a před prodejnou.

          5.3.29       Používat pyrotechniku v prostorách prodejen nebo v jiných prostorách užívaných a spravovaných společností nebo vně takových prostor.

          5.3.30       Vstupovat do zakázaných prostor (například prostor pečící pece, sklad prodejny, zázemí prodejny) a zdržovat se v prostoru vstupu do těchto prostor.

          5.3.31       Vstupovat osobám mladším 6 let bez zákonného zástupce a nechávat osoby mladší 6 let bez dozoru zákonného zástupce.

          5.3.32       Ponechávat nákupní vozíky a košíky mimo místa k tomu určená. Odvoz nákupních vozíků a košíků z prostor prodejny a před prodejnou může být považován za krádež.


6       Vstup se psem či jinými zvířaty

6.1    Z důvodu hygieny prostředí a prevence kontaminace potravin se nesmí v prodejně pohybovat volně žádné zvíře, nejen pes, což společnost označuje symbolem na samolepce u vstupu do každé prodejny. Vstup se psy, jinými zvířaty či hmyzem na prodejní plochu je zakázán vyjma případů uvedených v následujících bodech tohoto provozního řádu, tj. v bodech 6.2 až 6.4 provozního řádu.

6.2    Společnost umožňuje vstup do prodejny s vodicím nebo služebním psem, který má náhubek, vodítko a je vycvičen. Pes musí být náležitě označen a na vyzvání musí psovod předložit jeho průkaz. Psovod doprovázející psa bere na vědomí, že je plně odpovědný za veškerou škodu způsobenou psem v prodejně.

6.3    Společnost umožní vstup do prodejny vodicím psům ve výcviku na základě souhlasu, který si musí psovod vyžádat na info@penny.cz. Psovod se musí zároveň prokázat průkazem, který prokáže, že se jedná o psa ve výcviku. Psovod doprovázející psa bere na vědomí, že je plně odpovědný za veškerou škodu způsobenou psem v prodejně.

6.4    Dále umožňuje společnost vstup do prodejny se zvířetem, pokud je zabezpečeno zamezení jeho případného kontaktu se zbožím, například jeho umístěním v přepravním boxu či jiné schráně s nepropustným dnem.


7       Reklamace se řídí platným reklamačním řádem společnosti, který naleznete na internetových stránkách https://www.penny.cz/informacni-rad.


8       Zpracování osobních dat

Informace o kupujících společnost zpracovává v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Informace o ochraně osobních údajů lze nalézt na internetových stránkách https://www.penny.cz/Ochrana-osobnich-udaju.