1. home
  2. Impressum

Impressum

Penny Market s.r.o.                                                            
Počernická 257
250 73  Radonice
IČO: 64945880
DIČ: CZ64945880
Tel. +420 284 096 111


Linka pro zákazníky:
800 202 220 (PO - NE: 8:00 - 20:00)
info@penny.cz


Compliance:
Pro zajišťování etických a právních standardů podnikání

https://rewe-group.hintbox.de/


Samoobslužné centrum ochrany osobních údajů:
ochranadat.penny.cz


Whistleblowing:

Pro oznámení protiprávního nebo neetického jednání dle zákona o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb. 

https://www.nntb.cz/c/penny

Informace pro oznamovatele najdete zde

Stížnosti týkající se lidských práv nebo environmentálních rizik nebo porušení náležité péčeNáš postup vyřizování stížností v souvislosti s německým zákonem o Corporate Due Diligence Povinnosti v dodavatelských řetězcích (LkSG) zaručuje důvěryhodný a zároveň transparentní proces při řešení stížností na porušování lidských práv nebo ekologických závazků. Stížnost podle LkSG lze využít k nahlášení podezření na možná rizika pro lidská práva nebo práva životního prostředí nebo porušení povinnosti náležité péče, jako je nucená práce, dětská práce, diskriminace nebo škodlivá kontaminace půdy, vody a ovzduší, jakož i škodlivé hluk a nadměrná spotřeba vody, které jsou spojeny s REWE Group, jejími dodavatelskými řetězci nebo jejími zaměstnanci. Porušování lidských práv nebo povinnosti ekologické péče způsobuje značné škody nejen skupině REWE, ale i společnosti. Stížnosti na lidská práva a rizika pro životní prostředí nebo porušení povinnosti náležité péče mohou podávat zaměstnanci i třetí strany.


Obzvláště snadný způsob, jak digitálně podat stížnosti na lidská práva a environmentální rizika nebo porušení povinnosti náležité péče, poskytuje REWE Group Hintbox – na požádání anonymně. Platforma pro stížnosti navíc umožňuje bezproblémovou komunikaci mezi oznamovateli a odpovědnými odděleními REWE Group v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.


Stížnosti zákazníků, např. na kvalitu produktů a služeb REWE Group nebo služeb v prodejnách či cestovních kancelářích, se nepovažují za stížnosti na lidská práva nebo environmentální rizika nebo porušování náležité péče. S těmito stížnostmi se prosím neváhejte obrátit na zákaznická oddělení a hot line příslušné společnosti nebo značky.


Výslovně vyzýváme zaměstnance a externí strany, aby nás informovali o jakémkoli podezření na lidská práva nebo environmentální rizika nebo porušení náležité péče. Oznamovatelé nesmějí trpět žádnými profesními nevýhodami v důsledku podávání stížností. Reklamační řízení se řídí definovaným procesem, který je rovněž uveden v jednacím řádu. Vždy je zaručena nestrannost; osoby zúčastněné na řízení nejsou vázány pokyny a jsou povinny zachovávat mlčenlivost.


REWE Group Hintbox

Stížnosti ohledně porušování lidských nebo ekologických práv lze na požádání snadno podat digitálně a anonymně.

Jděte na REWE Group Hintbox


Grievances about human rights or environmental risks or due diligence violationsOur grievance procedure in connection with the German Act on Corporate Due Diligence Obligations in Supply Chains (LkSG) guarantees a trustworthy and at the same time transparent process in dealing with grievances about violations of human rights or environmental obligations. A grievance under the LkSG can be used to report suspicions of possible risks to human or environment rights or violations of due diligence obligation, such as forced labour, child labour, discrimination or the harmful contamination of soil, water and air, as well as detrimental noise and excessive water consumption which are linked to REWE Group, its supply chains or its employees. Violations of human rights or of environmental due diligence obligation cause considerable damage not only to REWE Group but also to society. Grievances about human rights and environmental risks or violations of due diligence obligation can be submitted by employees as well as third parties.


A particularly easy way to digitally submit grievances about human rights and environmental risks or violations of due diligence obligation is provided by the REWE Group Hintbox – anonymously, if requested. In addition, the grievance platform enables smooth communication between whistleblowers and the responsible departments of REWE Group in compliance with data protection regulations.

Customer complaints, for example about the quality of REWE Group products and services or the services in the stores or travel agencies, are not considered grievances about human rights or environmental risks or due diligence violations. For these complaints, please do not hesitate to contact the customer service departments and hotlines of the company or brand concerned.


We expressly encourage employees and external parties to inform us of any suspicion on human rights or environmental risks or due diligence violations. Whistleblowers must not suffer any occupational disadvantages as a result of submitting grievances. The grievance procedure follows a defined process, which is also set out in the Rules of Procedure. Impartiality is guaranteed at all times; those involved in the procedure are not bound by instructions and are obliged to maintain confidentiality.


REWE Group Hintbox

Grievances about violations of human or environmental rights can easily be submitted digitally and anonymously, if requested.

 

Go to REWE Group Hintbox