1. home
  2. Pravidla soutěže o dárkovou kartu II

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE „SOUTĚŽÍME O DÁRKOVOU KARTU II‟


1. Organizátor Soutěže

1.1. Společnost Penny Market s.r.o., IČ: 649 45 880, se sídlem Radonice, Počernická 257, PSČ 250 73, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 42812 (dále jen „Organizátor“), je organizátorem soutěže s názvem „SOUTĚŽÍME O DÁRKOVOU KARTU II“ (dále jen „Soutěž“), jejíž principy a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“). 

2. Doba aktuální Soutěže

2.1. Soutěž probíhá v době od 1.2. 2022 do 6.2. 2022 (dále jen „Doba soutěže“). 

3. Soutěžící

3.1. Soutěže se účastní každá fyzická osoba starší 18ti let:

(i) která je držitelem PENNY karty dle věrnostního programu „MOJE PENNY KARTA‟ (jehož aktuální pravidla jsou umístěna na https://assets-eu-01.kc-usercontent.com/b490fe50-3436-01c5-6cd3-1e0fc2fff5ea/fd2b784b-40f1-4c8b-b76a-63423236f3aa/PENNY_DigCard_Leaflet_pravidla.pdf),

(ii) která do 1.2.2022 obdržela e-mail odeslaný Organizátorem s unikátním odkazem na dotazník určený k vyplnění (dále jen „E-mail"), a 

(iii) která se na základě E-mailu registruje do soutěže a vyplní dotazník Organizátora určený k vyplnění, na který bude unikátní odkaz v E-mailu (dále jen „Dotazník"), 

to vše v Době soutěže (tj. v době od 1.2. 2022 do 6.2.2022),

(dále jen „Soutěžící“). 

Předmětný E-mail Organizátor zašle těm zákazníkům (držitelům Penny karty dle bodu (i) tohoto článku), kteří (i) v době od 1.1.2020 do 28.1.2022 provedli nákup v prodejně Penny Market, kteří (ii) poskytli Organizátorovi souhlas se zasíláním obchodních sdělení a souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem personalizace reklamy a (iii) které vybere Organizátor.

Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora, kteří se přímo podílejí na organizaci Soutěže, a osoby těmto zaměstnancům blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane některá z osob dle předchozí věty, výhra se nepředá a propadá ve prospěch Organizátora. 

4. Podoba soutěže

4.1. Každý Soutěžící, který splní podmínky účasti v Soutěži stanovené těmito Pravidly, bude zařazen do slosování o výhry v Soutěži.


4.2. Výhrou v Soutěži je dárková karta Organizátora určená k nákupu v prodejnách Penny Market v hodnotě do 100 Kč (dále jen „Výhra‟). Výhru vyhraje celkově 50 Soutěžících, kteří budou určeni pomocí generátoru náhodných čísel. Výběr vítězů proběhne do 11.2.2022.


4.3. V případě Výhry bude Výhra výherci odeslána do 28.2.2022 na jeho adresu uvedenou v rámci registrace do Soutěže.


5. Zpracování osobních údajů


5.1. Informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v příloze č. 1 těchto pravidel - ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – SOUTĚŽ „SOUTĚŽÍME O DÁRKOVOU KARTU II“.
6. Ostatní ustanovení

6.1. Organizátor má právo tuto Soutěž kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit, zkrátit, prodloužit, odvolat a změnit její podmínky, a to i bez udělení výhry. Takové rozhodnutí je účinné ode dne svého uveřejnění na internetových stránkách Organizátora www.penny.cz. V takovém případě Soutěžící nemá nárok na náhradu škody nebo náhradu jakýchkoliv nákladů.

6.2. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu 

a odpovídající hodnoty a/nebo změnit podmínky předávání výher.

6.3. Organizátor nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Soutěže včetně selhání systémů a programového vybavení či nedoručení zprávy o výhře z technických důvodů, ani za jiné případy vyšší moci. Organizátor dále nenese odpovědnost za neúmyslné uvedení nesprávných nebo neúplných informací v souvislosti se Soutěží.

6.4. Organizátor je oprávněn ze Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy. Výhra nebude dále udělena ani v případě, že Organizátor zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany Soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání výhry.

6.5. Organizátor má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně rozhodnutí o neudělení výhry v Soutěži pro porušení Pravidel. Soutěžící bere na vědomí, že výhry nejsou soudně vymahatelné.

6.6. Organizátor tímto nepřebírá vůči Soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají právo na jakákoliv jiná plnění než uvedená v Pravidlech. Soutěžící zejména nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži, a to ani v případě změny těchto Pravidel. 

6.7. Každý Soutěžící bere na vědomí, že výhra pro něho může mít daňové dopady, a s převzetím výhry mohou být spojeny povinnosti dle účinných právních předpisů.

6.8. Organizátor je oprávněn tato Pravidla kdykoliv jednostranně změnit. Není-li ve změně Pravidel uvedeno jinak, nabývá změna účinnosti dnem zveřejnění nové verze pravidel na www.penny.cz. Aktuální a případné předchozí verze těchto Pravidel jsou v plném znění dostupné na www.penny.cz. Pravidla jsou taktéž uložena v tištěné podobě u Organizátora.


V Radonicích dne 1. 2. 2022 

PŘÍLOHA č. 1


K PRAVIDLŮM SOUTĚŽE „SOUTĚŽÍME O DÁRKOVOU KARTU II“, KTERÁ PROBÍHÁ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V TERMÍNU 18. 1. 2022 DO 23. 1. 2022, A JEJÍMŽ ORGANIZÁTOREM JE SPOLEČNOST PENNY MARKET S.R.O., SE SÍDLEM RADONICE, POČERNICKÁ 257, PSČ 250 73, IČO: 64945880, ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL C, VLOŽKA 42812.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


1. Zpracování osobních údajů, totožnost Správce a kontaktní údaje. Správcem osobních údajů je Organizátor Soutěže – Penny Market s.r.o., se sídlem Radonice, Počernická 257, PSČ 250 73, IČO: 64945880, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42812 (dále též „Správce“). Správce lze kontaktovat e-mailem na elektronickou adresu: ochranadat@penny.cz nebo telefonicky na infolince +420 800 202 220 v pracovní dny od 8.00 do 17.00 hod. Správcova pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat e-mailem na elektronickou adresu: dpo@penny.cz.

2. Zpracovávané osobní údaje. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je účastník soutěže poskytl Správci v souvislosti s účastí v Soutěži pořádané Správcem jako organizátorem soutěže a v rozsahu stanoveném Pravidly soutěže vč. jejích příloh. 

Jedná se tedy zejména o následující osobní údaje získané přímo od soutěžících: 

(i) jméno, příjmení,

(ii)  doručovací adresa; 

(ii) e-mail.

Dotazy v Dotazníku zahrnují dotazy na nákupní chování soutěžících, zejména zvyklosti při nakupování a jaké zboží soutěžící nejraději nakupuje. Odpovědi soutěžícího v Dotazníku jsou anonymizovány, a proto Správce nebude mít k dispozici žádný údaj o tom, jak konkrétní soutěžící v rámci Dotazníku odpověděl.

3. Účel zpracování – Plnění smlouvy. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zajištění řádného průběhu Soutěže, účasti v Soutěži oznámení (a předání) výher v Soutěži jednotlivým výhercům 

a kontroly dodržování pravidel Soutěží, účasti v Soutěži a plnění podmínek Soutěže. Zpracování v tomto rozsahu je nezbytné pro plnění práv a povinností Správce a účastníků soutěže v Soutěži a pro ochranu práv Správce a účastníků Soutěže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, s ohledem na podobu Soutěže však neuvedení osobních údajů má za následek nemožnost předání takové výhry a výhru v takovém případě nelze uplatnit. Výše uvedené následky se uplatní i při zablokování či výmazu příslušných osobních údajů na žádost účastníka Soutěže jako subjektu osobních údajů před ukončením Soutěže nebo před vyzvednutím výhry. 

4. Způsob zpracování. Zpracování osobních údajů provádí Správce svými jednotlivými pověřenými zaměstnanci. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem prostřednictvím výpočetní techniky nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, vždy za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal Správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré osoby, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování. Osobní údaje nebudou předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

5. Doba zpracování. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k zajištění účelu zpracování, tj. po dobu trvání Soutěže, po dobu následného uplatnění a předání výher a po dobu 3 měsíců od ukončení Soutěže, ledaže delší uchovávání určitých osobních údajů bude odůvodněno potřebou ochrany práv Správce nebo určení, výkonu nebo obhajoby jeho právních nároků. Soutěžící berou na vědomí, že vybrané osobní údaje uvedené v čl. 2 bod (i) až (iii) výše (tedy například jméno, příjmení, e-mailová adresa či adresa soutěžícího), jsou či mohou být zpracovávány podle podmínek věrnostního programu „MOJE PENNY KARTA‟ i po ukončení doby zpracování podle těchto zásad, a to za podmínek věrnostního programu „MOJE PENNY KARTA‟.

6. Práva při zpracování osobních údajů. Správce tímto informuje účastníky soutěže jako subjekty údajů o jejich základních právech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů, a to v souladu s ustanovením § 27 a násl. zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění („Zákon o zpracování osobních údajů“), resp. čl. 13 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení GDPR“):

a) Právo na přístup k osobním údajům. Každý subjekt údajů je dle ustanovení § 28 Zákona o zpracování osobních údajů, resp. čl. 15 Nařízení GDPR, oprávněn získat od Správce potvrzení o zpracování svých osobních údajů, přístup ke zpracovávaným osobním údajům (včetně případné kopie zpracovávaných osobních údajů) a přístup k těmto dalším informacím:


i) účely zpracování;

ii) kategorie dotčených osobních údajů;

iii) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích (a v těchto případech i o vhodných zárukách, které se vztahují na předání);

iv) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

v) existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování, anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;

vi) právo podat stížnost u dozorového úřadu;

vii) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;

viii) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, a smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.


b) Právo na vysvětlení. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Správce (nebo zpracovatel, pokud takový je) provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů či Nařízení GDPR, může požádat Správce (nebo zpracovatele) o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu.


c) Právo na opravu. Každý subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje nebo s přihlédnutím k účelům zpracování doplnil neúplné osobní údaje, které se ho týkají.


d) Právo na výmaz. Každý subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu týkají, a to za podmínky, že je dán některý z důvodů pro výmaz uvedený v čl. 17 Nařízení GDPR, zejména pokud:


i) osobní údaje již nebudou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány;

ii) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu;

iii) osobní údaje byly zpracovány protiprávně.


Povinnost Správce vymazat osobní údaje na žádost subjektu údajů se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro některý z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 3 Nařízení GDPR, zejména pokud je zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.


e) Právo na omezení zpracování. Každý subjekt údajů má právo na to, aby Správce omezil zpracování v kterémkoliv z těchto případů:


i) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

ii) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

iii) Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

iv) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.


Při omezení zpracování budou příslušné osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, případně z jiných důvodů uvedených v čl. 18 odst. 2 Nařízení GDPR. O zrušení omezení zpracování bude subjekt údajů Správcem předem upozorněn. 


f) Právo na přenositelnost. Subjekt údajů má právo získat své osobní údaje, jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje bez bránění ze strany Správce jinému správci, případně na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním Správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné. Výkonem práva na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.


g) Právo podat stížnost. Práva a povinnosti subjektů údajů a Správce se v oblasti ochrany osobních údajů v plném rozsahu řídí platnými právními předpisy. Každý subjekt údajů, který se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů došlo k porušení zákona o ochraně osobních údajů, Nařízení GDPR či jiných právních předpisů, je oprávněn podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).


h) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, které Správce zpracovává z toho důvodu, že je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany (pozn.: Správce nezpracovává žádné osobní údaje pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci). Správce v takovém případě nebude osobní údaje příslušného subjektu dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.