1. home
  2. Monitorování kamerami na prodejnách PENNY

Práva související se zpracováním osobních údajů v souvislosti s monitorováním veřejných prostor kamerami údajů dle čl. 13 a 14 Nařízení:

Tato práva se vztahují pouze k Vašim osobním údajům. Pokud by na kamerových záznamech byly i jiné subjekty údajů (tj. jiné osoby) a jejich osobní údaje, nemůže Vám je správce poskytnout, mazat, upravovat, opravovat, kopírovat či jinak přenášet.


Právo na přístup
Máte právo získat od správce informace, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány a získat přístup k těmto osobním informacím. Informace budou poskytnuty elektronicky ve strojově čitelném formátu.        
Poskytnutí údajů není zpoplatněno, pokud žádosti o ně nebudou zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené. V takovém případě je správce oprávněn požadovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.


Právo na opravu
Máte právo požadovat od správce opravu špatných, nebo doplnění neúplných údajů. Pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje u správce nejsou aktuální nebo jsou neúplné, prosím informujte jej o tom.


Právo na přenositelnost
Máte právo, aby správce předal Vaše údaje jinému správci a to automatizovaně, ve strukturovaném strojovně čitelném formátu. Je-li to technicky proveditelné, proběhne předání přímo druhému správci. V opačném případě budou Vaše údaje pro předání doručeny Vám.


Právo na omezení zpracování
Máte právo, aby správce bez odkladu omezil zpracovávání Vašich údajů. V takovém případě zůstanou údaje u správce uloženy do doby, než pomine účel jejich zpracování.


Právo na výmaz
Máte právo, aby správce vymazal Vaše údaje, bez zbytečného odkladu, pokud již pominul účel, pro který byly osobní údaje zpracovány.


Právo vznést námitku
Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich údajů, a to jakoukoliv formou na kontaktní údaje správce.


Právo podat stížnost u dozorového orgánu
Máte právo kdykoliv podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz), a to ohledně činnosti správce nebo příjemce Vašich osobních údajů.


Automatizované rozhodování / profilování
Při zpracování kamerových záznamů nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.


Způsob komunikace
Správce přijímá informace v listinné i elektronické formě na své kontaktní údaje. Správce poskytuje informace v elektronické podobě na e-mailovou adresu, pokud nepožádáte o jejich poskytnutí listinnou formou.


Zpracovatel
Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje mohou být správcem předávány k dalšímu zpracování zpracovateli, který poskytuje dostatečné záruky zavedení dostatečných technických a organizačních opatření k ochraně osobních údajů.


Doba uchování záznamů
Maximálně 16 dní, pokud nenastanou zákonné důvody pro další uchování záznamů.