1. home
 2. Sleva 10 % na piva 27.5. 2024

ÚPLNÁ PRAVIDLA AKCE „Sleva 10 % na všechna piva 27.5.2024‟

 1. Organizátor Akce
  1. Společnost Penny Market s.r.o., IČ: 649 45 880, se sídlem Radonice, Počernická 257, PSČ 250 73, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 42812 (dále jen „Organizátor“), je organizátorem akce s názvem „Sleva 10 % na všechna piva ‟ (dále jen „Akce“), jejíž principy a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).
 2. Doba Akce
  1. Akce probíhá dne 27.5. 2024. (dále jen „Doba akce“). Kupón, jehož prostřednictvím je aktivována sleva, pozbývá platnosti ukončením doby akce jakýmkoliv způsobem.
 3. Účastník akce
  1. Akce se může účastnit každá fyzická osoba:

která v Době akce nakoupí v prodejně Organizátora jeden nebo vícero z produktů specifikovaných v příloze č. 2 těchto pravidel a upozorní pokladní/ho, že má o tuto slevu zájem. Zaměstnanec uplatní příslušný kupon pro tuto slevu pomocí aktivačního tlačítka na pokladně nebo zadáním tajného hesla do systému. (dále jen „Kupón“).

Z Akce jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora, kteří se přímo podílejí na organizaci Akce, a osoby těmto zaměstnancům blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Fyzické osoby mladší 18 let se mohou Akce zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, který jsou povinny na žádost Organizátorovi doložit. Účastníci Akce mladší 18 let však za žádných okolností nemohou Kupón uplatnit na alkoholické nápoje nebo na jiné zboží, u kterého je omezen jeho prodej osobám mladším 18 let.

 1. Uplatnění Kupónu
  1. Sleva (Kupón) bude uplatněn zaměstnancem prodejny po tom, co účastník akce (zákazník) informuje pokladní, že má o tuto akci zájem. Po aktivaci slevy (Kupónu) pokladní/m obdrží zákazník slevu ve výši 10 % na piva, které má zákazník v košíku, pokud jsou tato piva uvedena uvedená v příloze č.2 těchto pravidel, však s výjimkou zboží, kde právní předpisy neumožňují poskytování slevy; sleva se tak nevztahuje na vratné obaly. Maximální výše nákupu pro uplatnění kuponu je 9000,- Kč. Odběr zboží s uplatněním kuponu je jen v obvyklém množství, maximálně 2 kartony na osobou na den, není-li v letáku uvedeno jinak.


  1. Kupon lze uplatnit pouze 1x v rámci jednoho nákupu a to výlučně na produkty (piva) uvedené v příloze č. 2 těchto Pravidel.


 1. Zpracování osobních údajů
  1. Informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v příloze č. 1 těchto pravidel - ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ –  „Sleva 10 % na všechna piva‟.


 1. Ostatní ustanovení
  1. Organizátor má právo tuto Akce kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit, zkrátit, prodloužit, odvolat a změnit její podmínky, a to i bez poskytování Kupónů. Takové rozhodnutí je účinné ode dne svého uveřejnění na internetových stránkách Organizátora www.penny.cz. V takovém případě účastník akce nemá nárok na náhradu škody nebo náhradu jakýchkoliv nákladů.
  2. Organizátor nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Akce včetně selhání systémů a programového vybavení či nedoručení zprávy o výhře z technických důvodů, ani za jiné případy vyšší moci. Organizátor dále nenese odpovědnost za neúmyslné uvedení nesprávných nebo neúplných informací v souvislosti se Akcí.
  3. Organizátor je oprávněn ze Akce vyřadit účastníky Akce, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy. Kupón nebude dále poskytnut ani v případě, že Organizátor zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany účastníka Akce či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi Akce k porušení Pravidel či právních předpisů.
  4. Organizátor má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Akce včetně rozhodnutí o neposkytnutí Kupónu v Akci pro porušení Pravidel. Účastník akce bere na vědomí, že Kupóny nejsou soudně vymahatelné.
  5. Organizátor tímto nepřebírá vůči Účastníkům akce žádné jiné závazky a tito nemají právo na jakákoliv jiná plnění než uvedená v Pravidlech. Účastníci Akce zejména nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v Akci, a to ani v případě změny těchto Pravidel.
  6. Každý účastník Akce bere na vědomí, že Kupón pro něho může mít daňové dopady, a s převzetím Kupónu mohou být spojeny povinnosti dle účinných právních předpisů.
  7. Organizátor je oprávněn tato Pravidla kdykoliv jednostranně změnit. Není-li ve změně Pravidel uvedeno jinak, nabývá změna účinnosti dnem zveřejnění nové verze pravidel na www.penny.cz. Aktuální a případné předchozí verze těchto Pravidel jsou v plném znění dostupné na www.penny.cz. Pravidla jsou taktéž uložena v tištěné podobě u Organizátora.


V Radonicích dne ___PŘÍLOHA č. 1


K pravidlům AKCE „Sleva 10 % na všechna piva ‟, která probíhá na území České republiky, a jejímž organizátorem je společnost Penny Market s.r.o., se sídlem Radonice, Počernická 257, PSČ 250 73, IČO: 64945880, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42812.


ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


 1. Zpracování osobních údajů, totožnost Správce a kontaktní údaje. Správcem osobních údajů je Organizátor Akce – Penny Market s.r.o., se sídlem Radonice, Počernická 257, PSČ 250 73, IČO: 64945880, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42812 (dále též „Správce“). Správce lze kontaktovat e-mailem na elektronickou adresu: ochranadat@penny.cz nebo telefonicky na infolince +420 800 202 220 v pracovní dny od 8.00 do 17.00 hod. Správcova pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat e-mailem na elektronickou adresu: dpo@penny.cz.
 2. Zpracovávané osobní údaje. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je účastník Akce poskytl Správci v souvislosti s účastí v Akci pořádané Správcem jako organizátorem Akce a v rozsahu stanoveném Pravidly Akce vč. jejích příloh.

Jedná se tedy zejména o následující osobní údaje získané přímo od účastníků Akce, kteří disponují plastovou či digitální PENNY kartou, která je vázána na konkrétního zákazníka, jehož osobní údaje tedy má Správce k dispozici z toho důvodu, že zákazník disponuje plastovou či digitální PENNY kartou:

(i)   osobní údaje získané v souvislosti s PENNY kartou, zejména tedy jméno, příjmení,           e-mail;

(iii) informace o nákupním chování účastníka Akce v tom směru, kolik uplatnil Kupónů a na jaké potraviny tyto Kupóny uplatnil; Správce bude také vyhodnocovat využití Kupónů a skladbu nákupního košíku;

(iv) osobní údaje poskytnuté účastníkem Akce Správci.

Více o zásadách zpracování osobních údajů uživatele Digitální PENNY karty se účastník Akce může dozvědět v našich zásadách ochrany osobních údajů pro webové stránky https://www.penny.cz/stranka/Ochrana-osobnich-udaju-mobile a https://www.penny.cz/Ochrana-osobnich-udaju.

Správce prohlašuje, že základní slevová PENNY karta není vázána na konkrétního zákazníka a že tedy Správce nemá žádné osobní údaje držitelů základních slevových PENNY karet. V případě uplatnění Kupónu spolu se základní slevovou PENNY kartou tedy neprobíhá sběr žádných osobních údajů a žádné osobní údaje nejsou zpracovávány.

 1. Účel zpracování – Plnění smlouvy. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zajištění řádného průběhu Akce, účasti v Akci oznámení (a předání) výher v Akci jednotlivým výhercům  a kontroly dodržování pravidel Akcí, účasti v Akci a plnění podmínek Akce. Zpracování v tomto rozsahu je nezbytné pro plnění práv a povinností Správce a účastníků Akce v Akci a pro ochranu práv Správce a účastníků Akce. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.
 2. Způsob zpracování. Zpracování osobních údajů provádí Správce svými jednotlivými pověřenými zaměstnanci. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem prostřednictvím výpočetní techniky nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, vždy za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal Správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré osoby, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování. Osobní údaje nebudou předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
 3. Doba zpracování. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k zajištění účelu zpracování, tj. po dobu trvání Akce, po dobu následného uplatnění a předání výher a po dobu 3 měsíců od ukončení Akce, ledaže delší uchovávání určitých osobních údajů bude odůvodněno potřebou ochrany práv Správce nebo určení, výkonu nebo obhajoby jeho právních nároků. Účastníci Akce berou na vědomí, že vybrané osobní údaje uvedené v čl. 2 bod (i) až (iv) výše (tedy například jméno, příjmení, e-mailová adresa), jsou či mohou být zpracovávány podle podmínek věrnostního programu „MOJE PENNY KARTA‟ i po ukončení doby zpracování podle těchto zásad, a to za podmínek věrnostního programu „MOJE PENNY KARTA‟.
 4. Práva při zpracování osobních údajů. Správce tímto informuje účastníky Akce jako subjekty údajů o jejich základních právech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů, a to v souladu s ustanovením § 27 a násl. zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění („Zákon o zpracování osobních údajů“), resp. čl. 13 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení GDPR“):
 • Právo na přístup k osobním údajům. Každý subjekt údajů je dle ustanovení § 28 Zákona o zpracování osobních údajů, resp. čl. 15 Nařízení GDPR, oprávněn získat od Správce potvrzení o zpracování svých osobních údajů, přístup ke zpracovávaným osobním údajům (včetně případné kopie zpracovávaných osobních údajů) a přístup k těmto dalším informacím:


  • účely zpracování;
  • kategorie dotčených osobních údajů;
  • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích (a v těchto případech i o vhodných zárukách, které se vztahují na předání);
  • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
  • existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování, anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu;
  • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
  • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, a smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.


 • Právo na vysvětlení. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Správce (nebo zpracovatel, pokud takový je) provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů či Nařízení GDPR, může požádat Správce (nebo zpracovatele) o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu.


 • Právo na opravu. Každý subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje nebo s přihlédnutím k účelům zpracování doplnil neúplné osobní údaje, které se ho týkají.


 • Právo na výmaz. Každý subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu týkají, a to za podmínky, že je dán některý z důvodů pro výmaz uvedený v čl. 17 Nařízení GDPR, zejména pokud:


  • osobní údaje již nebudou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány;
  • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu;
  • osobní údaje byly zpracovány protiprávně.


Povinnost Správce vymazat osobní údaje na žádost subjektu údajů se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro některý z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 3 Nařízení GDPR, zejména pokud je zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.


 • Právo na omezení zpracování. Každý subjekt údajů má právo na to, aby Správce omezil zpracování v kterémkoliv z těchto případů:


  • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
  • Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.


Při omezení zpracování budou příslušné osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, případně z jiných důvodů uvedených v čl. 18 odst. 2 Nařízení GDPR. O zrušení omezení zpracování bude subjekt údajů Správcem předem upozorněn.


 • Právo na přenositelnost. Subjekt údajů má právo získat své osobní údaje, jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje bez bránění ze strany Správce jinému správci, případně na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním Správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné. Výkonem práva na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.


 • Právo podat stížnost. Práva a povinnosti subjektů údajů a Správce se v oblasti ochrany osobních údajů v plném rozsahu řídí platnými právními předpisy. Každý subjekt údajů, který se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů došlo k porušení zákona o ochraně osobních údajů, Nařízení GDPR či jiných právních předpisů, je oprávněn podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).


 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, které Správce zpracovává z toho důvodu, že je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany (pozn.: Správce nezpracovává žádné osobní údaje pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci). Správce v takovém případě nebude osobní údaje příslušného subjektu dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.


PŘÍLOHA č. 2

K PRAVIDLŮM AKCE „Sleva 10 % na všechna piva ‟, KTERÁ PROBÍHÁ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY, A JEJÍMŽ ORGANIZÁTOREM JE SPOLEČNOST PENNY MARKET S.R.O., SE SÍDLEM RADONICE, POČERNICKÁ 257, PSČ 250 73, IČO: 64945880, ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL C, VLOŽKA 42812.Specifikace produktů, na které se sleva 10 % vztahuje

Interní číslo produktu a název:


451124  Antonín sv. výč. 0,5l sklo

451188  Bakalář světlá desítka 0,5l sklo

301657  Bakalář za studena chmelený 0,5l sklo

451161  Bernard 10° sv.výč. 0.5l

450013  Birell Pomelo&grep 0,5l plech

450008  Birell světlý 0,5l plech

451154  Boh.Regent Premium 12° 0.5l

451217  Braník 2l PET

106994  Braník ležák 0,5l plech

451111  Braník sv. výčepní 0,5l sklo

451259  Březňák Ležák staré školy 0,5l sklo

451121  Březňák sv.výč. 0,5 l sklo

451123  Budvar výčepní  0,5l sklo

451155  Budweiser Budvar Original 0,5l sklo

451148  Dudák 11° sv.lež.0.5l

451193  Excelent 11 0,5l sklo

451312  Gambrinus Original 0,5l plech

451103  Gambrinus Original 0,5l sklo

451102  Gambrinus Patron 12 0,5l sklo

451249  Holba Horská 10 0,5l sklo

451250  Holba Šerák sv. ležák 0,5l

451251  Holba Šerák sv. ležák 0,5l plech

451127  Hostan Hradní  0,5L

461247  Hradecký Votrok sv.ležák 0,5l sklo

451162  Humpolecká jedenáctka  0,5l

451198  Chodovar sv.v. 0,5l

451128  Ježek 11 sv. lež. 0,5l sklo

451186  Klášter Premium sv.lež.0,5l sklo

451175  Konrád 11°sv.ležák 0.5l sklo

451165  Krakonoš sv.ležák  0.5l

451166  Krakonoš sv.výč. 0.5l

451245  Královédvor.Tambor sv.l.11° 0,5l

451329  Krušovice 10  0,5l sklo

100322  Krušovice 12  0,5l plech

300379  Litovel Černý citron nealko 0,5l plech

451135  Litovel Moravan  0.5l

451164  Oliv. Opat sv.výč. 0,5l

451163  Olivět.Opat11 sv.výč.0.5l

107047  Ostravar Mustang 0,5l plech

451133  Ostravar Originál 0,5l sklo

451132  Ostravar Premium 0,5l sklo

451144  Páter sv.ležák 0,5l sklo

451139  Patriot světlý ležák 0,5l sklo

200885  Pernštejn Hořká 12 ze sklepa 0,5l sklo

451101  Pilsner Urquell 0,5l sklo

451160  Platan sv.ležák 11° 0,5l sklo

451176  Podskalák sv.výč. 0.5l

451253  Postřižinská Jedenáctka 0,5l sklo

451146  Poutník sv.ležák  0.5l

451319  Primátor 11° sv.ležák 0,5l sklo

301772  Radegast Rázná 10 0,5l plech

451345  Radegast Rázná 10 0,5l sklo

451311  Radegast Ryze hořká 12  0,5l plech

451113  Radegast Ryze hořká 12  0,5l sklo

451232  Rebel  Haškův tradiční 0,5l sklo

451156  Rebel Orig.Premium 0.5l

451238  Rychtář Grunt sv.ležák 0,5l sklo

451130  Rychtář Premium sv.lež.0,5l sklo

300863  Samson 11 sv. ležák 0,5l sklo

451197  Skalák sv.lež. 0,5l sklo

451350  Starobrno Jedenáctka Domů 1,5l PET

451333  Starobrno Medium 0,5l plech

451136  Starobrno Medium 0,5l sklo

301652  Starobrno sv. ležák Bitr 0,5l sklo

201931  Staročech citrón 0,5l plech

201551  Staročech Extra chmelený 0,5l plech

201930  Staročech mango 0,5l plech

450022  Staročech nealko 0,5l plech

456106  Staročech nealko.sv.0,5l sklo

451104  Staročech Original sv. výčepní 0,5l sklo

451303  Staročech Original světlé výčepní 0,5l plech

451348  Staročech polotmavý ležák 0,5l plech

201932  Staročech Pomelo&Grep 0,5l plech

451349  Staročech sv. ležák Premium 0,5l plech

451258  Staročech sv. ležák Premium 0,5l sklo

201578  Staropramen 10 0,5l plech

201577  Staropramen 10 0,5l sklo

302313  Staropramen 12  0,5l plech

451149  Strak.dudák Premium 12° 0,5l

301855  světlý ležák 0,5l plech Staročech

451183  Svijanská 10° 0,5l sklo

451184  Svijanský Máz 11° 0,5l sklo

451248  Třeboňské sv. výč. 0,5l sklo

451140  Velkopopovický Kozel 10 0,5l plech

451321  Velkopopovický Kozel 11 0,5l plech

451257  Velkopopovický Kozel 11 0,5l sklo

451192  Zlatá 11 Chodovar sv.0.5l

101549  Zlatý Bažant 0,5l plech

100529  Zlatý Bažant 0,5l sklo

451125  Zubr Classic  0,5L

451314  Zubr Gold sv.výč.0,5l

301219  Zubr Grand 0,5l plech

451339  Zubr Grand 0,5l sklo