1. home
  2. Společenská odpovědnost firem
  3. Hezky česky zdravě
  4. CERTIFIKACE

Produkty, s nimiž se zákazníci setkávají v prodejnách PENNY, musí v rámci výběrového řízení splnit celou řadu kritérií. Jedním z nich jsou i odpovídající certifikace, které pokrývají velmi široké spektrum prodávaných produktů. Každý dodavatel naší privátní značky musí splňovat IFS standardy. Naše oddělení auditu si rovněž provádí vlastní audity dle standardů REWE. Dodržování vysokých standardů tak vyžadujeme nejen pro samotnou výrobu, ale rovněž pro oblast dopravy či skladování.


UTZ certifikace je globální program, který garantuje udržitelné pěstování kávy, kakaa, čaje a ořechů. Definuje standardy, které jsou v souladu s nároky na pracovní podmínky, správnou zemědělskou praxi a skloubení produkce s životním prostředím ze strany obchodníků směrem k zákazníkům. Program byl spuštěn již v roce 2002 pod názvem Utz Kapehv, který v mayském jazyce Quiché znamená „dobrá káva“. Odtud tedy pramení jeho současná zkratka UTZ.
FSC (Forest Stewardship Council) certifikace se věnuje udržitelnému lesnímu hospodářství a vznikla již v roce 1993. Její součástí je 10 základních principů, jež se dotýkají ekologicky šetrného, sociálně prospěšného a ekonomicky životaschopného obhospodařování lesů s jasným cílem minimalizovat nelegální těžbu a chránit lesy na planetě Zemi. Certifikace tedy kromě obnovy lesního porostu a vlivu těžby na životní prostředí řeší třeba také vztahy k domorodému obyvatelstvu či zaměstnancům. Logo FSC na výrobku je potvrzením, že tento vzešel z šetrného lesního hospodaření.
MSC (Marine Stewardship Council) certifikace zajišťuje shodu s normami pro udržitelný rybolov volně žijících ryb a mořských plodů.  V kombinaci s certifikací celého dodavatelského řetězce je MSC zárukou toho, že se do prodejen PENNY dostanou výhradně legálně lovené ryby a mořské plody. Oblasti definované touto certifikací pomáhají k trvale udržitelnému rozvoji rybích populací a zamezují drancování moří.
ASC certifikace se zaměřuje na udržitelnost mořských plodů z farem. Mořské plody, které se dostávají do regálů prodejen, nepocházejí pouze z volného moře, ale svůj původ mají často na farmách, jež jsou součástí průmyslu akvakultur. Soubor norem ASC určuje jak postupy pro minimalizací dopadů na životní prostředí (např. biodiversita, krmivo, znečištění, použití chemikálií a léčiv), tak na společenskou oblast (např. dětská práce, spravedlivé pracovní prostředí či odpovídající interakce s domorodou komunitou).
IFS Logistics je norma, která slouží k auditům logistických aktivit v oblasti potravin a nepotravinářských výrobků. Dotýká se tak všech oblastí logistiky, jako jsou např. přeprava, skladování, nakládka či vykládka. Jejím smyslem je poskytnutí kompletního přehledu o dodavatelském řetězci, který má na starosti dopravu výrobku od výrobce až ke koncovému zákazníkovi.
RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) certifikace stanovila v roce 2008 pravidla pro udržitelnou produkci palmového oleje, která neohrožuje místní faunu a flóru a zároveň podporuje lokální výrobce, čímž pomáhá ke snížení míry chudoby v daném regionu. Norma se rovněž snaží o to, aby byl olej v přijatelné cenové hladině a nedocházelo k bezdůvodnému navyšování jeho ceny. Prioritním kritériem je zamezení kácení a vypalování pralesů při produkci palmového oleje- Výrobci dále nesmí ohrožovat oblasti se vzácným a bohatým ekosystémem a při pěstování nesmí používat pesticidy.